Právo duševného vlastníctva a právo informačných a komunikačných technológií

Kompletný právny servis v danej oblasti práva, vrátane zastupovania klientov v registračných a iných konaniach pred Európskym patentovým úradom a Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny Spoločenstva). Úspešné zastupovanie klientov v konaniach týkajúcich sa domén. Dlhodobé poskytovanie služieb významným spoločnostiam v oblasti tvorby softvéru a správy dát a nositeľom autorských práv (autori, výkonní umelci, vysielatelia a výrobcovia záznamov) a priemyselných práv (vynálezcovia, pôvodcovia a majitelia patentov, prihlasovatelia a majitelia ochranných známok, dizajnov a pod.).

Automobilový priemysel

Kompletný právny servis pri vstupe na Slovensko a pri rozbiehaní prevádzok zahraničných dodávateľov slovenskej automobilky, vrátane vyjednávania s odbormi.

Fúzie a akvizície

Úspešné zrealizovanie joint-venture veľkých nadnárodných koncernov v rámci slovenskej spoločnosti strednej veľkosti.

Nehnuteľnosti a stavebné právo

Kompletný právny servis pri niekoľkých developerských projektoch. Úspešné ukončenie sporov pri nejednoznačnej legislatíve upravujúcej problematiku nadstavieb, vstavieb a bytových spoločenstiev.

Občianske právo

Množstvo prípadov v oblasti dedičského konania, rozvodov a pod. so špecializáciou na komplikované problémy a neštandardné riešenia. Prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc. je autorom uznávaného komentára k Občianskemu zákonníku.

Imigračné právo

Výrazné úspechy v obhajovaní klientov – cudzincov pri kauzách súvisiacich s ich pobytom na území Slovenskej republiky. Viackrát úspešne zvrátené rozhodnutie o vyhostení cudzinca z krajiny.

Európske právo

Úspešné obhájenie klientov a spoločností pred Európskym súdom pre ľudské práva a Súdnym dvorom Európskej únie. JUDr. Leo Vojčík ako jeden z mála právnikov zo Slovenska absolvoval stáž na Súdnom dvore Európskej únie a tiež pojednával pred Súdnym dvorom Európskej únie.