Košice

SÍDLO FIRMY

Vojčík & Partners, s.r.o.
Rázusova 13
040 01 Košice
Slovenská republika

Tel.: +421 (55) 6230111
Fax.: +421 (55) 6230112
E-mail: kosice@vojcik.eu

IČO: 368 66 563
IČ DPH: SK 2022952239

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského
súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č.: 24916/V

Bratislava

POBOČKA FIRMY

Vojčík & Partners, s.r.o.
Hlavné námestie 5
811 01 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 (2) 44640522
Fax.: +421 (55) 6230112
E-mail: bratislava@vojcik.eu

Žilina

POBOČKA FIRMY

Vojčík & Partners, s.r.o.
Národná 11
010 01 Žilina
Slovenská republika

Tel.: +421 (41) 5640088
Fax.: +421 (55) 6230112
E-mail: zilina@vojcik.eu

Máte nejakú otázku alebo záujem o stretnutie?

  Informácie v zmysle zákona o službách na vnútornom trhu

  Vojčík & Partners, s.r.o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej predmetom podnikania je poskytovanie právnych služieb.

  Spoločnosť je zapísaná v zozname spoločností s ručením obmedzeným vedenom Slovenskou advokátskou komorou (SAK). Oprávnenie advokátskej kancelárie poskytovať právne služby vzniklo zápisom do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným poskytujúcich právne služby vedeného SAK, a to v súlade so zákonom č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

  Spoločnosť poskytuje právne služby na základe zmlúv uzatvorených s klientmi v súlade s príslušnými predpismi, najmä ustanoveniami zákona o advokácii a stavovskými predpismi SAK (prístupnými na stránke www.sak.sk).

  Zmluvy o poskytovaní právnych služieb sa uzatvárajú podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a v prípade sporu je na rozhodovanie príslušný slovenský súd.

  Odmena za právne služby je dohodnutá zmluvne pred začatím poskytovania služieb, a to v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení.

  Advokátska kancelária zodpovedá za škodu spôsobenú výkonom advokácie v zmysle Zákona o advokácii a v súlade s uzatvorenou zmluvou. Advokátska kancelária je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s výkonom advokácie, a to na základe poistnej zmluvy uzatvorenej s poisťovateľom, KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, IČO: 00 585 441, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava. Limit poistného plnenia za jednu a všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v priebehu poistného obdobia (v trvaní jeden rok), predstavuje 5.000.000,- EUR. Poistenie pokrýva poistné udalosti, ktoré boli spôsobené a pri ktorých porušenie povinnosti, resp. iná okolnosť, ktorá viedla k vzniku škody, nastala na území Slovenskej republiky a na území členského štátu EU.

  Ďalšie informácie o poskytovaných právnych službách, ako aj prípadné reklamácie na služby advokátskej kancelárie, je možné podať na adrese sídla advokátskej kancelárie.