Právo duševného vlastníctva

Disponujeme jedným z najskúsenejších tímov právnikov v oblasti práva duševného vlastníctva, ktorý vedie prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., partner kancelárie a medzinárodne uznávaný expert v oblasti práva duševného vlastníctva.

Náš tím poskytuje právnu podporu vo všetkých oblastiach týkajúcich sa práva duševného vlastníctva, v oblasti informačných technológií a v súvisiacich oblastiach.

Duševné vlastníctvo
Pomáhame pri identifikovaní duševného vlastníctva a zaisťujeme ochranu, ktorá zahŕňa registráciu národných, komunitárnych a medzinárodných ochranných známok, patentov (vynálezov), dizajnov, úžitkových vzorov, topografií polovodičových výrobkov, označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení výrobkov.

Zastupujeme našich klientov v sporoch týkajúcich sa porušenia práv k ochranným známkam, doménových mien, autorských práv a ďalších práv duševného vlastníctva, vrátane prípravy žalôb. Poskytujeme právnu pomoc pri jednaniach s protistranou smerujúcich k mimosúdnej dohode. Poskytujeme právne poradenstvo v oblasti práva výkonných umelcov, práva výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, práva vysielateľov, práva obchodných mien a práv obdobných priemyselným právam (zlepšovateľské právo, know-how, logo, dobrá povesť právnickej osoby, doménové mená).

EURÓPSKE PRÁVO

V oblasti európskeho práva naše právne služby zahŕňajú konzultácie a právne analýzy k sporom týkajúcim sa európskeho práva, najmä v súvislosti s právom hospodárskej súťaže a v súvislosti s právnou úpravou jednotného trhu.

Zastupujeme svojich klientov v priebehu konania pred Európskym súdnym dvorom (v konaní o predbežnej otázke) a pred súdmi 1. inštancie.

FÚZIE A AKVIZÍCIE

Poskytujeme právne služby v súvislosti so všetkými obvyklými spôsobmi uskutočňovania fúzií a akvizícií, najmä pri predaji obchodných podielov, akcií, predaji podniku, zlúčení, splynutí a iných premenách obchodných spoločností. Naši právnici sa podieľali na realizácii viacerých fúzií a akvizícií uskutočnených zahraničnými i tuzemskými investormi.

Naše služby zahŕňajú:

Právne previerky
Vykonávame právne posudky cieľových spoločností a majetku, ktoré sú poskytované našim klientom podľa požadovanej due diligence správy.

Dokumentácia
Naše právne služby v tejto oblasti zahŕňajú prípravu, spracovanie a revíziu zmluvných podkladov vzťahujúcich sa k transakcii a ďalších podkladov potrebných pre jej formálny priebeh.

V rámci fúzií a akvizícií klientom ponúkame spracovanie priebehu a časového plánu transakcie, prípravu a revíziu zmlúv o prevode obchodného podielu, zmlúv o predaji akcií, zmlúv o predaji podniku.

V&P zariadi nevyhnutné povolenia orgánov verejnej správy a poskytne právne poradenstvo v súvislosti s pracovnoprávnymi aspektmi fúzií.

IMIGRAČNÉ PRÁVO

Ponúkame svojim klientom komplexné služby v oblasti víz pre pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky.

Naši právnici spoločne s tímom odborníkov zabezpečujú klientom z Európskej únie i ostatných krajín poradenstvo a asistenciu v priebehu celého procesu získavania víz pre pobyt na území Slovenskej republiky, najmä pri obstaraní potrebných dokumentov, vyplnení nevyhnutných formulárov, podaní žiadostí o vízum a právnu pomoc pri jednaní s cudzineckou políciou Slovenskej republiky.

V tejto oblasti klientom ponúkame právne poradenstvo a asistenciu pri zabezpečení:

Povolenia na prechodný pobyt
Povolenie na prechodný pobyt za účelom podnikania, zamestnania, štúdia, osobitnej činnosti, zlúčenia rodiny alebo plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl.

Povolenia na trvalý pobyt
Povolenie bez podmienky predchádzajúceho nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky, za podmienky predchádzajúceho nepretržitého pobytu na území Slovenskej republiky.

Pracovné povolenia
Máme bohaté skúsenosti so zabezpečením pracovných povolení, najmä s obstaraním potrebných dokumentov, vyplnením nevyhnutných formulárov, podaní a žiadostí o udelenie povolenia na zamestnanie u príslušného úradu práce.

NEHNUTEĽNOSTI A STAVEBNÉ PRÁVO

Kancelária má rozsiahle a dlhodobé skúsenosti v oblasti nehnuteľností a stavebného práva, zahŕňajúce všetky druhy transakcií s nehnuteľnosťami, vrátane nákupu, predaja, prenájmu bytových a nebytových priestorov, investičných projektov, financovania, developerskej činnosti a výstavby.

Due diligence
Ako súčasť našich právnych služieb, uskutočňujeme bežne právny audit nehnuteľností, ktoré sú predmetom transakcií, akvizičných dokumentov a mnoho ďalších dokumentov. Naše služby zahŕňajú právne posúdenie nadobúdacích titulov, stavebnej dokumentácie, úradných povolení, vecných bremien, záložných práv a ďalších práv tretích osôb alebo iných záväzkov.

Nákup, predaj nehnuteľností, nájom a podnájom bytov a nebytových priestorov
Poskytujeme právne poradenstvo spočívajúce v príprave a revízii zmlúv upravujúcich právne dispozície s nehnuteľnosťami (napríklad zmluvy kúpnej, darovacej, záložnej, nájomnej a podnájomnej).

Úspešne zastupujeme individuálnych investorov v celom procese kúpy nehnuteľností, a to najmä pri jednaní s druhou zmluvnou stranou v súvislosti s uzatvorením zmluvy rezervačnej, zmluvy o budúcej zmluve kúpnej, pri jednaní s bankami, realitnými kanceláriami, katastrálnymi úradmi, stavebnými úradmi a inými správnymi orgánmi.

Podieľali sme sa na riešení sporov, ktoré vznikli v súvislosti s vyššie uvedenými transakciami.

Financovanie a služby advokátskej úschovy
Zabezpečujeme komplexné právne poradenstvo zahŕňajúce hypotečné a úverové operácie, záložné zmluvy a iné zabezpečovacie opatrenia, advokátsku úschovu finančných prostriedkov na oddelených účtoch úschovy, vrátane možnosti zabezpečenia služby notárskej a bankovej úschovy.

Výstavba
Poskytujeme klientom komplexné právne služby pri akvizíciách nehnuteľností, zastupujeme klientov pri územných, stavebných a iných správnych konaniach, poskytujeme poradenstvo pri výstavbe obytných komplexov, obchodných a administratívnych centier, priemyselných stavieb, vrátane právneho posúdenia zmlúv o dielo a zabezpečenia právnych vzťahov k dodávateľom, inžinierskym a architektonickým profesiám.

Príklady kompletných právnych služieb v oblasti práva nehnuteľností:

Akvizície nehnuteľností a due diligence pre investičnú a stavebnú spoločnosť zo Španielskeho kráľovstva, analýza právneho stavu, negociácie a mimosúdne riešenia mnohomilónových sporov v oblasti stavebníctva, funkčnosti diel a uplatnenia si náhrady škody zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, dlhodobé skúsenosti v zabezpečovaní plnohodnotného servisu významnej realitnej kancelárii pôsobiacej na slovenskom a českom trhu s nehnuteľnosťami, poskytovanie právneho servisu akciovým spoločnostiam pôsobiacim vo farmaceutickom priemysle, vrátane revízie relevantných zmlúv a zastupovania pred katastrálnymi úradmi a inými správnymi orgánmi.

OBČIANSKE PRÁVO

Kancelária ponúka svojim klientom vysoko profesionálne právne služby v oblasti zmluvného práva, náhrady škody, vymáhania pohľadávok a dedičského práva.

Zmluvy
Súčasťou poskytovanej právnej starostlivosti je vyhotovovanie a pripomienkovanie typických a atypických zmlúv občianskeho práva, ktoré sú „šité“ na mieru podľa požiadaviek klienta.

Náhrada škody
Pomáhame svojim klientom pri riešení otázok týkajúcich sa prevencií škôd a racionálneho rozdelenia rizika v obchodných vzťahoch pri spracovaní zmluvnej dokumentácie.

Vymáhanie pohľadávok
Zabezpečujeme právne poradenstvo pri nadobúdaní a postúpení pohľadávok. Zastupujeme našich klientov v prípade súdneho a mimosúdneho vymáhania pohľadávok.

Dedičské právo
Zastupujeme klientov v dedičskom konaní, vrátane spisovania závetov a dedičských dohôd.

PRACOVNÉ PRÁVO

Kancelária poskytuje právne služby v oblasti pracovného práva, v ktorej už mnohokrát preukázal pozoruhodnú kvalitu.

Poskytujeme právnu pomoc zameranú na:

Pracovné zmluvy
Pripravujeme pracovné zmluvné typy (napríklad na dobu neurčitú, zmluvy na dobu určitú) v súlade s požiadavkami slovenského práva.

Skončenie pracovného pomeru
Poskytujeme právnu pomoc vo vzťahu k ukončeniu pracovnoprávnych zmlúv, doporučením najvhodnejšieho spôsobu ukončenia a aplikovateľného postupu pri ukončení pracovného pomeru.

Hygienické a bezpečnostné podmienky pri práci
Doporučujeme na základe špecifických zákonných požiadaviek týkajúcich sa hygieny a bezpečnosti pri práci, kroky, ktoré majú byť podniknuté zamestnávateľmi za účelom zaistenia ich dodržania.

Spory
Zastupujeme našich klientov v pracovnoprávnych sporoch.

Ostatné
Poskytujeme právne služby v rôznych ďalších pracovnoprávnych záležitostiach, ako napríklad kolektívne vyjednávanie, pracovné úrazy, interné dokumenty zamestnávateľov, rozvrhnutie pracovného času, práca nadčas, dočasné prideľovanie zamestnancov na výkon práce u iného zamestnávateľa, rôzne druhy náhrady odmeny zamestnávateľom v súlade so slovenským právom.

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ

Poskytujeme odborné rady vo všetkých oblastiach práva obchodných spoločností. Kancelária poskytuje každodennú právnu podporu týkajúcu sa výkonu podnikateľskej činnosti vo všetkých právnych formách podnikateľskej činnosti.

Pripravujeme, pripomienkujeme interné dokumenty, pravidlá spoločností a všetky typy obchodných zmlúv podľa požiadaviek klientov.

Sme pripravení poskytnúť našim klientom právne služby v oblasti práva cenných papierov, zmenkového a šekového práva, bankového, finančného, daňového a protimonopolného práva.

Naše odborné rady sú zamerané na:

Zakladanie obchodných spoločností
Pomáhame našim klientom pri založení všetkých foriem obchodných spoločností, konkrétne európskej spoločnosti, akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným, verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti a pobočiek národných a zahraničných právnických osôb.

Naše služby zahŕňajú právne rady týkajúce sa najvhodnejších právnych foriem podnikania v Slovenskej republike, navrhnutia všetkých potrebných zakladateľských dokumentov a zastupovanie našich klientov pred správnymi a súdnymi orgánmi.

Zmeny v obchodných spoločnostiach a ich zánik
Zabezpečuje všetky potrebné a žiadané zmeny v už existujúcich obchodných spoločnostiach (napríklad prevody obchodných podielov, zmeny konateľov, členov predstavenstva, členov dozornej rady, zmeny sídla spoločnosti, obchodného mena, predmetu podnikania alebo akékoľvek zmeny zakladateľskej listiny, spoločenskej zmluvy alebo stanov spoločnosti).

Poskytujeme právnu pomoc pri likvidáciách obchodných spoločností a v konkurznom konaní.

Reštrukturalizačné projekty
Naši právnici asistovali v rozličných reštrukturalizačných projektoch, vrátane fúzií, rozdelení, iných premien obchodných spoločností, predajov podnikov alebo ich častí.

Konkrétne sme uskutočnili:

množstvo navýšení základných imaní slovenských spoločností zahraničnými obchodnými spoločnosťami v hodnote približne 10.000.000,- € (zvýšenie peňažnými a nepeňažnými vkladmi, upisovaním akcií alebo vzájomným započítaním pohľadávok), konzultáciu a realizáciu po právnej stránke americko-kórejskej joint-venture v hodnote viac ako 5.000.000,- €.

RIEŠENIE SPOROV

Medzi významné oblasti pôsobenia kancelárie patrí i sporová agenda, ktorá má dlhú a konštantne sa vyvíjajúcu tradíciu. V oblasti sporov predstavuje V&P pre svojich klientov silnú podporu, a to v priebehu konania na súdoch všetkých inštancií, v ktorých sme zaznamenali množstvo významných úspechov. Právne zastupujeme našich klientov v rôznych súdnych sporoch zahŕňajúcich riešenie problémov z obchodných, občianskych a správnych odvetví práva.

Naši právnici konali ako právni zástupcovia v nasledovných prípadoch:

– niekoľko úspešne napadnutých právoplatných rozsudkov prostredníctvom mimoriadnych opravných prostriedkov s následným rozhodnutím v prospech klienta, 
– zastupovanie klienta v sporoch súvisiacich s vysporiadaním práv k nehnuteľnostiam nadobudnutých do vlastníctva počas činnosti združenia,
– priebežné zastupovanie viacerých osobností zo Slovenskej republiky a zahraničia.

Náš tím vypracoval analýzu procesného postavenia štátneho podniku pri zastupovaní štátu.

RODINNÉ PRÁVO

Naši právnici sú schopní poskytnúť svojim klientom vysoko kvalifikované služby tiež v oblasti rodinného práva.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
Náš tím poskytuje právnu pomoc pri rozšírení alebo zúžení bezpodielového spoluvlastníctva manželov, zrušení za trvania manželstva, vysporiadaní po rozvode manželstva.

Rozvodové konanie
Zastupujeme svojich klientov v priebehu rozvodového konania.

Vzťahy k deťom
Pomáhame našim klientom pri usporiadaní vzťahov k deťom a pri úprave vyživovacej povinnosti.

ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA

Jednou zo špecializácií V&P je právna podpora klientov pôsobiacich v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. K našim klientom patria významné akciové spoločnosti, ktoré poskytujú ambulantnú, ústavnú a lekárenskú zdravotnú starostlivosť na celom území Slovenskej republiky.

Hmotnoprávna agenda
Zabezpečujeme každodennú právnu podporu a poradenstvo ohľadne akýchkoľvek právnych dotazov týkajúcich sa každodennej obchodnej činnosti našich klientov, legislatívy vzťahujúcej sa k tejto činnosti a kontraktov uzatvorených s obchodnými partnermi.

Naši právnici navrhujú, pripravujú a úspešne vyjednávajú s druhou zmluvnou stranou pri uzatvorení rôznych obchodných a ďalších zmlúv.

Súdne spory
Zastupujeme svojich klientov v súdnych konaniach pri riešení najmä civilných, obchodných a pracovnoprávnych sporov.